Privacy verklaring

Skinics, gevestigd aan Oranjestraat 51 6101 HW Echt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.skinics.nl Oranjestraat 51 6101 HW Echt 0646744439

Persoonsgegevens die wij verwerken
Skinics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Skinics verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– ras
– gezondheidsgegevens
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

-foto’s

Bij verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens vragen wij om uw schriftelijke toestemming.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via huidverbetering@skinics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Skinics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Doel: Het documenteren en bijhouden van uw behandelingen- en verslagen

Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst/toestemming

Bewaartermijn: 2 jaar na de laatste behandeling

Doel: Het afhandelen van uw betaling

Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst

Bewaartermijn: zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doel:Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn:  2 jaar na de laatste behandeling

Doel: U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst

Bewaartermijn:  2 jaar na de laatste behandeling

Doel: U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst

Bewaartermijn:  2 jaar na de laatste behandeling

Doel: Om goederen en diensten bij u af te leveren

Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst

Bewaartermijnen:  2 jaar na de laatste behandeling

Geautomatiseerde besluitvorming
Skinics neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Skinics) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Skinics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAW gegegevens

Bewaartermijn:  2 jaar na de laatste behandeling

Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst/gerechtvaardigd belang

Personalia

Bewaartermijn:  2 jaar na de laatste behandeling

Grondslag: uitvoeren van de overeenkomst/gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Skinics deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Skinics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Skinics uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

-Accountant

Doel: afhandeling administratie

Gegevens: NAW gegevens, personalia, bankgegevens

-Klantenbeheersysteem/online afspraken (Salonized)

Doel: klantgegevens opslaan en beheren

Gegevens:

-Voor- en achternaam

-Adres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– ras
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

-bijzondere persoonsgegevens

-Email nieuwsbrieven (Mailchimp)

Doel: het verzenden van nieuwsbrieven

Gegevens: emailadres

-Webbouwers- en hosting

Doel: Online interactie

Gegevens: Personalia, emailadres en telefoonnummer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Skinics gebruikt technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Skinics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar huidverbetering@skinics.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Skinics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Skinics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jennifer Penners via huidverbetering@skinics.nl